आठवण…

आज पुन्हा तुझी आठवण आली

आज पुन्हा डोळ्याची कड ओली झाली

तू नाही समजू शकलीस मला

या हृदयातली तुझी जागा तू गमावली ।

सोबत असताना 

माझी किंमत तुला समजली नाही

मी दूर झाल्यावर 

तुला जगण्याची दिशा मिळाली नाही ।•आनंद …

Author: mrebelpoet

a rebel who turned poet...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: